termobiro logo

Izbor vrste sistema

Jednocevni sistemi

Jednocevni sistem grejanja podrazumeva vezivanje nekoliko (obično do 8) grejnih tela u rednu vezu mekim bakarnim cevima u PVC omotaču ili alupleks cevima (specijalna plastična cev sa aluminijumskim očvršćavajućim slojem). Naziv jednocevni sistem dolazi od toga što jedna cev u krugu istovremeno predstavlja razvodnu cev i povratnu cev.

projektovanje

Priključenja cevne mreže na grejno telo vrši se na donjem radijatorskom priključku preko specijalnog ventila za jednocevni sistem grejanja. Na ventilu za jednocevni sistem grejanja ugrađuje se uronska cev dužine 2/3 od dužine grejnog tela ili hromirana usponska cev.

ventil ventil ventil

Uloga ventila je da razdeli protok tople vode na deo koji ulazi u grejno telo i na deo koji ga zaobilazi. Maseni odnos ova dva toka obično je u odnosu 50-50%. Ohlađena voda koja napušta grejno telo meša se toplom vodom koja zaobilazi grejno telo tako da svako sledeće grejno telo u krugu ima nižu temperaturu vode na svom ulazu.

Prednost jednocevnog grejanja je pre svega u estetskom smislu pošto se izbegava vidno vođenje cevne mreže kroz prostor. Takođe, jednocevni sistem je jako povoljan za izdvajanje različitih potrošača koji su vezani na istu instalaciju tako da je moguće ugraditi merač utroška toplote za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu ponaosob. Trasa povratne cevi iz poslednjeg grejnog tela u krugu može se donekle produžiti u vidu cevne zmije na mestima gde u prostoriji imamo hladan pod (kupatila, kuhinje, wc i sl.) i na taj način dobiti topao pod po kojem je prijatno gaziti. Jedna od velikih prednosti jednocevnih sistema je brza i laka montaža.

ventil

Strujni krugovi se vezuju na par kolektora koji se smeštaju u posebno kućište koje se ugrađuje u neki od zidova etaže na kome se nalaze strujni krugovi ili neposredno uz izvor toplotne energije. Komplet kućišta i kolektora zovemo spratna stanica.

Dvocevni sistemi

Dvocevni sistem grejanja podrazumeva vidno vođenu cevnu mrežu od tvrdih bakarnih ili čeličnih cevi. Razvodni i povratni vod su razdvojeni.

projektovanje

Cevna mreža se priključuje na grejno telo preko radijatorskog ventila na razvodnom i radijatorskog navijka na povratnom vodu.

ventil ventil

Prednost dvocevnog sistema su manji padovi pritiska u instalaciji pa samim tim i manji utrošak električne energije za pogon cirkulacione pumpe.

cevi radijator

Podno grejanje

Sistem podnog grejanja spada u grupu niskotemperaturskih grejanja. Temperature poda u zavisnosti od namene prostorije kreće se od 28-35ºC, a odavanje podnog panel može biti od 75-150 W/m².

podno grejanje

Podno grejanje se izvodi od specijalnih plastičnih ili aluplast cevi.. Cevi se polažu na već pripremljenu podlogu od termoizolacionog sloja, reflektujuće folije i mreže za fiksiranje cevi.

podno grejanje podno grejanje podno grejanje

Temperatura vode koja se šalje u podne panele je niska i ne prelazi 45ºC.

Prednosti podnog grejanja su pravilan raspored temperature vazduha po visini prostorije, ušteda u energiji, mogućnost korišćenja niskotemperaturskih izvora toplote, estetski kriterijum. Treba reći da u prilično oštrim klimatskim uslovima kao što je naše, podno grejanje je često ne dovoljno za nadoknadu toplotnih gubitaka pa se ono obično kombinuje sa radijatorskim grejanjem. Jedna od bitnih karakteristika podnog grejanja je da je ono inertno pa se bez velike potrebe u toku grejne sezone ne isključuje.